کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588
کلینیک شنوایی و سمعک شکوه تجریش 09393388985– 22735599 – 22735588

سمعک استارکی آمریکا

تکنولوژی پردازش دیجیتالی سیگنال
مدل dp8

دارای 4 پتانسیومتر:

 • Gain) G ) تا 30db کاهش بهره
 • AGC Output) AO) تا 30db کاهش در خروجی
 • Low Cut) LC ) تا30db کاهش در فرکانس های پایین
 • High Cut) HC) تا 30db کاهش در فر کانس های بالا
 • ولوم کنترل قابل تنظیم در محدوده 30db
 • دارای تله کویل (با قرار دادن دکمه روی T)
 • پیام هشدار به صورت تن (در سطح 10 DB کمتر از خروجی )
 • دارای ورودی صوتی مستقیم (DAI)
 • مناسب برای افت های متوسط تا شدید
 • حذف فعال فیدبک و جلوگیری از سوت زدن سمعک
 • تکنولوژی بالای دیجیتال