TYMP

امپدانس ادیومتری

آزمون امپدانس ادیومتری شامل چند زیر مجموعه آزمون است شامل:

تمپانومتری
تمپانومتری آزمایشی است که توسط آن میزان حرکت سیستم گوش میانی ( پرده تمپان و استخوانچه های گوش میانی) را با ارایه فشارهای مختلف هوا در کانال گوش خارجی را اندازه گیری می کنیم این کار با گذاشتن یک لوله در کانال گوش خارجی به نام پروبسه انجام می شود. این لوله خود شامل سه قسمت است. یک قسمت صدایی با شدتdB 85 در فرکانسHz 220 تولید می کند.
قسمت دوم مقدار انرژی بر گشت داده شده از پرده صماخ را دریافت می کند که در واقع یک میکروفون است و قسمت سوم یک دکمه تغییر دهنده ی فشار هواست که می توان با آن فشار هوا را در داخل مجرای گوش خارجی تغییر داد.

با ارایه فشارهای گوناگون هوا از ???dapa - تا ???dapa+ حرکات پرده ی صماخ ثبت می شود و مشکل خاصی بدست می آید که به آن تمپانوگرام می گوییم.
در تمپانوگرام خط افقی نشان دهنده ی فشارهای گوناگون بر حسب dapa است. فشار طبیعی که تمپانوگرام ???- تا ??+ است و خط عمودی نشان دهنده ی حرکت سیستم گوش میانی است که به آن استاتیک کامپلیانس می گویند. و واحد آن سانتی متر مکعب یا cc است. میزان طبیعی sc بین ??? -???CC است.

اندازه گیری و ارزیابی رفلکس اکوستیک
با تحریک صوتی یک گوش عضلات رکابی هر دو گوش به صورت غیر ارادی منقبض می شود و نقش حفاظتی را برای گوش داخلی بازی می کنند.
در مجموعه آزمون رفلکس اکوستیک با ارایه صدای بلند به گوش آستانه رفلکس اکوستیک تعیین می شود. میزان طبیعی آستانه رفلکس طبیعی ?? تا ???dBHL است در افراد دارای ضایعات انتقالی هیچ گونه رفلکس اکوستیکی ثبت نمی شود.
استاد گورابی